Algemene voorwaarden tot deelname

Algemeen

Om deel te nemen aan initiatieven, evenementen of vormingen, georganiseerd door BAC Antwerpen, dient men lid te zijn van KBF voor het betreffende jaar waarin het initiatief, evenement of vorming plaatsvindt. Om verzekeringstechnische redenen is het noodzakelijk dat men lid is op het moment dat het evenement plaatsvindt. Om de inschrijving administratief vlot te kunnen verwerken, is het aangewezen om met het lidmaatschap in orde te zijn op het moment van de inschrijving. Iemand is lid van KBF als hij daarvoor een geldige lidkaart kan voorleggen of –in uitzonderlijke gevallen- zijn betalingsbewijs voor het betreffende lidmaatschap kan voorleggen.

De leden van BAC Antwerpen, die volledig in orde zijn met hun lidmaatschap, hebben steeds voorrang bij de inschrijvingen voor evenementen die door BAC-Antwerpen georganiseerd worden. BAC-Antwerpen behoudt zich het recht voor om in sommige gevallen eigen leden een verminderde prijs voor deelname aan evenementen aan te rekenen.

In sommige gevallen staat een evenement van BAC-Antwerpen ook open voor leden van zusterfederaties (CAB, NKBV, ÖAV, CAF, DAV, CAI, …). Ook die leden dienen een geldig lidmaatschapsbewijs voor te leggen bij inschrijving. Leden van de KBF hebben bij evenementen van BAC-Antwerpen steeds voorrang op leden van andere federaties. Noteer dat de aanwezigheid van leden van een buitenlandse federatie geenszins een aanleiding kan zijn om een evenement in een andere taal te organiseren of tijdens het evenement een andere taal te ondersteunen.

Inschrijvingen

Een inschrijving is pas geldig na ontvangst van de volledige betaling van de inschrijving. Inschrijvingen worden steeds bevestigd. We raden deelnemers aan deze bevestiging bij te hebben bij de aanvang van het initiatief. 
Het is aanbevolen om bij elke inschrijving naam en lidnummer te vermelden. Voor buitenlandse deelnemers is het ook noodzakelijk de federatie te vermelden waartoe de deelnemer behoort. Dit vergemakkelijkt de controle over het in orde zijn met het lidmaatschap en de verzekering.

Bij de meeste activiteiten staat een uiterste inschrijfdatum vermeld. Deze datum is noodzakelijk om tijdig de nodige organisatorische en logistieke schikkingen te kunnen treffen. Het aantal betaalde inschrijvingen op die opgegeven datum is bepalend voor het effectief laten doorgaan van de activiteit. De omkadering (lesgevers, begeleiders, materiaal, …) wordt immers bepaald op basis van een minimum aantal definitief ingeschreven deelnemers. Er kan steeds ingeschreven worden op de activiteit zolang de stage/cursus niet volgeboekt is.

Inschrijvingen die binnenkomen na de uiterlijke inschrijvingsdatum, kunnen geweigerd worden. Als het aantal inschrijvingen te hoog wordt, kunnen eveneens inschrijvingen geweigerd worden. De volgorde van inschrijving en het lidmaatschap van BAC-Antwerpen (en van KBF in tweede instantie) bepalen wie weerhouden wordt. De RvB van BAC Antwerpen beslist hierover met het oog op praktische voorbereidingen, veiligheid tijdens het evenement, beschikbaarheid van begeleidend personeel en materiaal, de logistiek en de eventuele voorschriften of regels over de verplichtte omkadering (maximum aantal personen per gebrevetteerde lesgever of begeleider).

Betaling van het inschrijvingsgeld

De betalingen dienen te gebeuren op rekening nummer:
IBAN:BE73 0012 3856 0260
BIC: GEBA BE BB
Bank: Paribas Fortis

Met de vermelding van de volledige stagenaam/cursus/activiteit, naam en lidnummer (en federatie voor niet KBF deelnemers).

Annulering

BAC Antwerpen behoudt zich het recht voor een initiatief om het even wanneer te annuleren mits terugbetaling van de inschrijvingsgelden bij onvoldoende interesse, of vanwege onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld weersomstandigheden). BAC Antwerpen kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Ingeschreven deelnemers hebben geen recht op een extra schadevergoeding bovenop de terugbetaling van het betaalde inschrijvingsgeld.

Er worden geen terugbetalingen van het inschrijvingsgeld gedaan bij annulatie door de deelnemer.  Indien men een geldig doktersattest kan voorleggen, kan een gedeelte van het inschrijvingsgeld gerecupereerd worden onder de vorm van een korting op de inschrijving tot deelname aan een latere cursus.De korting op de inschrijving is niet overdraagbaar aan derden. Het bedrag dat kan overgedragen worden naar een latere cursus is het reeds betaalde inschrijvingsgeld min de kosten die reeds gemaakt werden of definitief vast liggen op het moment van de annulatie en door BAC-Antwerpen niet meer gerecupereerd kunnen worden.